Reklamačný poriadok


Preambula

Spoločnosť JURKI-HAYTON s.r.o. vychádza vo svojej predajnej filozofii zo zásady maximálnej spokojnosti zákazníkov „aj“ pri reklamačnom konaní. Cieľom našej spoločnosti je poskytovať výrobky a služby najvyššej možnej kvality a v celej šírke súčasného sortimentu. Napriek našej snahe sa môžu vyskytnúť rôzne nedostatky. Ak sa tak stane, obráťte sa prosím bez zbytočného odkladu na príslušnú prevádzku tak, aby vec mohla byť urýchlene vybavená podľa tohto reklamačného poriadku.

 

1. Predmet úpravy reklamačného poriadku:

Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady kupujúcim u predávajúceho. Otázky, ktoré tento reklamačný poriadok neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

 

2. Zodpovednosť:

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má v čase prevzatia kupujúcim vlastnosti, ktoré umožňujú, aby bola vec použitá na určený účel, a že nemá právne vady. Predávajúci rovnako zodpovedá za to, že tovar má kvalitu, množstvo, mieru alebo hmotnosť ustanovenú právnymi predpismi alebo záväznými technickými normami.

 • V každej prevádzke je možné uplatniť reklamáciu na adrese predávajúceho.
 • Predávajúci nezodpovedá za zjavné vady, alebo za vady, o ktorých kupujúci vedel alebo musel vedieť v čase prevzatia veci.
 1. Pracovník poverený vybavovaním reklamácií rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch do sedem pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia musí byť vybavená bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na inej lehote.
 2. Pri prebratí reklamovaného tovaru je pracovník poverený vybavovaním reklamácií povinný vydať spotrebiteľovi doklad o prevzatí tovaru na odborné posúdenie závady, kde uvedie nasledujúce údaje:
 3. meno, priezvisko a adresu spotrebiteľa, telefónne číslo, mail – tieto údaje čerpá z informácií prijatých od spotrebiteľa , ktorý reklamuje závadu tovaru
 4. druh tovaru a jeho množstvo
 5. popis závady tovaru spotrebiteľom
 6. podpis pracovníka povereného vybavovaním reklamácie zákazníka uplatňujúceho reklamáciu, ktorý týmto potvrdzuje správnosť všetkých údajov
 7. faktúru

Tento doklad sa vystaví v dvoch vyhotoveniach, pričom originál dostane spotrebiteľ  a jeden sa ostane s prijatým reklamovaným tovarom na odborné posúdenie na adrese JURKI-HAYTON s.r.o., Prístavná 2, Bratislava.

 

3. Záručná doba:

 • Reklamáciu je možné uplatniť v dobe záruky na tovar. Túto skutočnosť je nutné doložiť dokladom o zakúpení tovaru, ktorý spotrebiteľ dostane pri predaji tovaru.
 • Ak je na obale alebo v návode pripojenom k veci vyznačená lehota na použitie tovaru, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby.
 • Pri pohonných hmotách platí 3 denná lehota, ktorá je stanovená výrobcom. Túto lehotu je možné po dohode s výrobcom a spotrebiteľom predĺžiť na 7 dní.

 

4. Nároky zo zodpovednosti za vady:

4.1   Ak ide o vadu, ktorá sa dá odstrániť, nároky zo zodpovednosti za vady sa spravujú nasledovnými zásadami:

 1. kupujúci má právo, aby bola závada bezplatne, včas a riadne odstránená
  alebo má právo žiadať, aby bolo doplnené to, čo chýba. Predávajúci je povinný nedostatok bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. ak tovar ešte nebol použitý, môže predávajúci namiesto odstránenia nedostatku požadovať výmenu veci, alebo ak sa závada týka len časti veci, výmenu tejto konkrétnej časti.
 3. predávajúci môže vždy namiesto odstránenia závady vymeniť poškodený alebo závadný tovar za nezávadný.
  • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, spravujú sa nároky zo zodpovednosti za vady nasledovnými zásadami:
 4. kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo,
 5. kupujúci má právo na vrátenie kúpnej ceny a je povinný tovar vrátiť.
  • Závady potravín sa považujú za neodstrániteľné. Pri ich zistení má zákazník nárok na výmenu tohoto tovaru za rovnaký tovar bez závady alebo na vrátenie peňazí vo výške predajnej ceny v dobe zakúpenia tovaru. S týmito potravinami sa ďalej zaobchádza podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 295/1997 v platnom znení.
  • Závady kozmetických výrobkov sa takisto považujú za neodstrániteľné. Pri ich zistení má zákazník nárok na výmenu tohto tovaru za tovar rovnakého druhu bez závady alebo na vrátenie peňazí vo výške predajnej ceny v dobe zakúpenia tovaru. Za závadu na tovare však nie je možné považovať tvrdenie zákazníka, že mu zakúpený kozmetický prípravok „nevyhovuje“ vôňou, farbou apod.
  • Ak ide o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, spravujú sa nároky zo zodpovednosti za vady nasledovnými zásadami:
 6. kupujúci má právo na výmenu veci alebo,
 7. kupujúci má právo na vrátenie kúpnej ceny a je povinný vec vrátiť.

5. Uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za závady:

 • Kupujúci je povinný uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady uvedené v bode 4 na základe predloženého dokladu o zaplatení, inak predávajúci nie je povinný vyhovieť jeho nároku.
 • Kupujúci je povinný uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady uvedené
  v bode 4 najneskôr do konca záručnej doby uvedenej v bode 3.1 alebo do konca doby uvedenej v bode 3.2, ak ide o tovar uvedený v tomto bode alebo podľa bodu 3.3 inak nároky zo zodpovednosti za vady zanikajú.
 • Kupujúci je povinný predávajúcemu poskytnúť potrebnú súčinnosť tak, aby mohla byť vada správne posúdená a včas a riadne odstránená, prípadne aby mohla byť vec k plnej spokojnosti kupujúceho podľa tohto reklamačného poriadku vybavená.              

6. Alternatívne riešenie sporov:

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

 • Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak predávajúci zamietol reklamáciu, alebo na reklamáciu neodpovedal. (zákon 391/2015 Z.z. §11)
 • Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ u : Slovenská obchodná inšpekcia

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S Poprad

 

7. Záverečné ustanovenia:

 

Tento reklamačný poriadok je schválený spoločnosťou  JURKI-HAYTON s.r.o. a vstupuje do platnosti dňa 1.1.2024

           

V Bratislave, 1.1.2024