Motorové oleje

MADIT je značka stále viac známa širokej verejnosti ako synonymum pre kvalitné oleje vyrábané v a.s. Slovnaft. Oleje MADIT úspešne sledujú moderné svetové vývojové trendy, čo je založené na dlhoročných skúsenostiach pracovníkov podnikového výskumu a vývoja a prevádzkových pracovníkov.

Motorové oleje rozhodujú o tom, ako bude motor spoľahlivo pracovaeť. Pri dnešných požiadavkách je zabezpe čenie správneho chodu motora čoraz ťažšia úloha. Motory sú stále výkonnejašie a viac tepelne namáhané. Toto všetko kladie mimoriadne nároky nielen na motor, ale aj na kvalitu motorového oleja.

Slovnaft má vo výrobnom sortimente okrem bežných motorových olejov i oleje splňajúce najnáročnejše medzinárodné výkonnostné špecifikácie.

Prevodové oleje

Pod označením MADIT sú na trhu i prevodové oleje pre klasické a hypoidné prevody a kvapaliny pre aické prevodovky. Tieto oleje sú certifikované podľa medzinárodných požiadaviek a sú schválené najvýznamnejašími automobilkami v Európe.

Priemyselné oleje

Priemyselné oleje MADIT sú skupinou, ktorá zahrňuje ložiskové, hydraulické, kompresorové, turbínové, prevodové, obrábacie a špeciálne oleje, oleje pre klzné vedenia, ale aj teplonosné médium Slovterm. V názve jednotlivých olejov MADIT je vyjadrené aj ich hlavné aplikačné určenie.

Priemyselné oleje MADIT sú určené pre priemyselné využitie najmä na mazanie ložísk pracovných a hnacích strojov, na mazanie hydrostatických mechanizmov s vysokým mechanickým aj tepelným namáhaním pre stabilné i mobilné stroje, na mazanie parných, vodných a plynových turbín, turbokompresorov, rýchlobežných prevodoviek na turbosústrojoch, na mazanie vzduchových piestových kompresorov, vákuových čerpadiel a pneumatických strojov.

Priemyselné oleje MADIT sú moderné oleje konaštruované na báze prísad od renomovaných zahrani čných firiem a spľňajúce kritériá na mazanie aj najnáročnejaších strojov a zariadení.

Špeciálne oleje

Priemyselné oleje MADIT sú moderné oleje konašruované na báze prísad od renomovaných zahrani čných firiem a splňajúce kritériá na mazanie aj najnáročnejších strojov a zariadení.

Plastické mazivá a konzervačné prostriedky

Plastické mazivá, mazadlá a konzervačné prostriedky sú médiá, ktoré znžujú opotrebovanie a poškodenie trecích povrchov, alebo zničujú silu trenia. Sortiment plastických mazív pozostáva predovšetkým z komplexných hlinitých, komplexných vápenatých, jednoduchých sodných a hlinitých mazív a najnovšie i mazivá na lítnom základe. Slovnaft ponúka úplný sortiment plastických mazív pre štandardné podmienky použitia v mobilnej technike a v priemysle:

Konzervačné prostriedky známe pod obchodným názvom PEKOL sa používajú na konzerváciu ložísk, konzerváciu výrobkov z ocele a neželezných kovov, najmä mosadze, bronzu a hliníka v celom rezorte hutníctva a strojárstva.