Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti


Preambula

 

Spoločnosť JURKI-HAYTON s.r.o. deklaruje cestu náležitého a zodpovedného plnenia svojich  zmluvných  povinností vyplývajúcich jej zo všetkých zmluvných vzťahov, pričom  rovnaký postup pri plnení očakáva aj zo strany svojich zmluvných partnerov. Nakoľko je poctivý hospodársky styk a vzájomná spokojnosť zmluvných strán pre spoločnosť prioritou, ustanovuje spoločnosť JURKI-HAYTON s.r.o. v záujme udržiavania korektných zmluvných vzťahov tieto všeobecné obchodné podmienky:

 

čl. 1

1.1       tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti JURKI-HAYTON s.r.o. upravujú právne vzťahy spoločnosti JURKI-HAYTON s.r.o. Prístavná 2, 821 09 Bratislava, IČO: 31332251, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 3475/B (ďalej ako „predávajúci“) a jej zákazníkov (ďalej ako „kupujúci“) pri predaji tovaru a poskytovaní služieb formou Kúpnej zmluvy -    objednávok, ktorej neoddeliteľnú súčasť tvoria tieto všeobecné obchodné podmienky. Odchylné dojednania v objednávke majú prednosť pred znením všeobecných obchodných podmienok. Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej Republiky.

 

čl. 2

Dodanie tovaru

 • Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar podľa objednávky, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k predmetu zmluvy.

 

čl. 3

Kúpna cena a platobné podmienky

 • Kupujúci berie na vedomie, že cena tovaru je priamo závislá od aktuálnej ponuky a dopytu. Kúpna cena je zároveň nepredvídateľná a preto kupujúci berie na vedomie právo predávajúceho kúpnu cenu aktualizovať.
 • Po prevzatí dodávky kupujúcim, predávajúci vyúčtuje kúpnu cenu faktúrou.
 • Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu určenú predávajúcim do 3 dní. Po tejto lehote bude objednávka automaticky zrušená.
 • kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

čl. 4

Kvalita tovaru

4.1       Ak nie je v  kúpnej zmluve dohodnuté inak, platí za dojednanú kvalitu príslušné

ustanovenia EN a STN, uznávané alebo obvyklé pre dodávky požadovaného druhu tovaru.

 • Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, kvalite a vyhotovení, ktoré určuje kúpna zmluva.

čl. 5

Zodpovednosť za vady, reklamácie

5.1       Kupujúci alebo ním poverená osoba sú povinní si tovar prezrieť pri jeho dodaní alebo prevzatí. Zjavné vady tovaru je kupujúci povinný u predávajúceho reklamovať okamžite, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa dodania tovaru.

 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.
 • Kupujúci je povinný vady tovaru reklamovať u predávajúceho na základe písomného zápisu o reklamácii, ktorého obsahom bude popis vád tovaru, nároky kupujúceho, číslo dodacieho listu a číslo faktúry.

 

čl. 6

Vyššia moc

 • Nepovažuje sa za porušenie kúpnej zmluvy, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nemôže plniť svoje zmluvné povinnosti z dôvodu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v riadnom plnení povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala (napr. živelné pohromy, štrajky, výpadky v dodávkach ropy, zákazy, nariadenia a príkazy vládnej inštitúcie majúcej právomoc nad stranami tejto zmluvy, povstaním, vojnou alebo inými stranami nekontrolovateľnými skutočnosťami).

6.2       Na základe požiadavky druhej zmluvnej strany, dotknutá strana predloží doklad o existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť (tzv. vis maior).

 • Pokiaľ sa strany písomne nedohodnú inak, zmluvne dohodnuté termíny sa predlžujú o dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť. Ak doba ich trvania presiahne 30 kalendárnych dní, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená písomne odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek negatívnych právnych následkov pre odstupujúcu zmluvnú stranu alebo náhrady škody.

 

čl. 7

Oprávnené záujmy

7.1       Zmluvné strany sú v záujme naplnenia zmluvy povinné vzájomne spolupracovať a obozretne postupovať v súlade so svojimi oprávnenými záujmami. Sú povinné sa navzájom informovať o všetkých dôležitých okolnostiach týkajúcich sa realizácie zmluvy a na žiadosť druhej strany bezprostredne podať vysvetlenie. Obidve zmluvné strany sú povinné v rámci svojich bežných možností postupovať tak, aby minimalizovali prípadné škody, straty alebo riziká, vyplývajúce z činností  spojených  s plnením zmluvných vzťahov alebo použitím produktov. Každá zo zmluvných strán dôsledne zabezpečí dodržovanie dôvernosti obchodných informácií, ktoré medzi nimi v dôsledku plnenia tejto zmluvy vznikli.

 

čl. 8

Ochrana osobných údajov

8.1       Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplná poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo. Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac Názov firmy, IČO, DIČ. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Zároveň umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad. Tieto údaje chránime spolu s údajmi o Vašich nákupoch pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu.

Aktualizáciu vyššie uvedených údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení. Využívaním internetového obchodu na adrese jurki.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Predávajúcemu. Pokiaľ bude chcieť kupujúci zrušiť svoju registráciu, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zrušená. O vymazaní e-mailovej adresy z databázy bude kupujúci informovaný.

8.2       Pokiaľ kupujúci prejaví svoj súhlas, môže mu predávajúci doručovať emailom a telefonicky obchodné oznámenia s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu.

 

čl. 9

Záverečné ustanovenia

 • ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v kúpnej zmluve a týmito všeobecnými podmienkami sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 • Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.01.2024.

 

Bratislava, dňa 01.01.2024