Etický kódex

Napísal: Super User
Uverejnené: 2023-10-29 19:55:41

Spoločnosť JURKI – hayton s.r.o. Sa vo svojich podnikateľských aktivitách riadi zákonmi sr a podniká v súlade s platnými technologickými a ekologickými normami. Svoje vzťahy k zákazníkom, dodávateľom, obchodným partnerom, k zamestnancom, ku konkurencii I k celej verejnosti buduje na základe dôvery, úcty a rešpektu.

Spoločnosť neustále zvyšuje kvalitu svojich služieb so zreteľom, že hospodársky výsledok spoločnosti závisí od spokojnosti zákazníkov: 

Zamestnanci spoločnosti jurki - hayton s.r.o. Pristupujú  k zákazníkom zdvorilo, zodpovedne a s cieľom splniť v  čo v najväčšej miere ich želania a požiadavky. Najvyššou prioritou v správaní  zamestnancov je slušnosť a korektnosť. 

Zamestnanci spoločnosti nezneužívajú zákazníkovu dôveru, ani jeho neznalosť v určitých oblastiach.

Zamestnanci spoločnosti neprijímajú dary, ktoré by ich zaväzovali k službám  poškodzujúcich záujmy a dobré meno spoločnosti.

Každý zamestnanec spoločnosti je zároveň jej reprezentantom a prispieva k vytváraniu dobrého mena spoločnosti.

Každý zamestnanec chráni majetok spoločnosti a využíva ho výhradne na podnikateľské ciele spoločnosti.


http://www.jurki.sk/sk/?option=com_content&view=article&id=17&print=1&download=0