Obchodné podmienky

Napísal: Super User
Uverejnené: 2024-04-14 21:30:44

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti


Preambula

 

Spoločnosť JURKI-HAYTON s.r.o. deklaruje cestu náležitého a zodpovedného plnenia svojich  zmluvných  povinností vyplývajúcich jej zo všetkých zmluvných vzťahov, pričom  rovnaký postup pri plnení očakáva aj zo strany svojich zmluvných partnerov. Nakoľko je poctivý hospodársky styk a vzájomná spokojnosť zmluvných strán pre spoločnosť prioritou, ustanovuje spoločnosť JURKI-HAYTON s.r.o. v záujme udržiavania korektných zmluvných vzťahov tieto všeobecné obchodné podmienky:

 

čl. 1

1.1       tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti JURKI-HAYTON s.r.o. upravujú právne vzťahy spoločnosti JURKI-HAYTON s.r.o. Prístavná 2, 821 09 Bratislava, IČO: 31332251, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 3475/B (ďalej ako „predávajúci“) a jej zákazníkov (ďalej ako „kupujúci“) pri predaji tovaru a poskytovaní služieb formou Kúpnej zmluvy -    objednávok, ktorej neoddeliteľnú súčasť tvoria tieto všeobecné obchodné podmienky. Odchylné dojednania v objednávke majú prednosť pred znením všeobecných obchodných podmienok. Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej Republiky.

 

čl. 2

Dodanie tovaru

 

čl. 3

Kúpna cena a platobné podmienky

čl. 4

Kvalita tovaru

4.1       Ak nie je v  kúpnej zmluve dohodnuté inak, platí za dojednanú kvalitu príslušné

ustanovenia EN a STN, uznávané alebo obvyklé pre dodávky požadovaného druhu tovaru.

čl. 5

Zodpovednosť za vady, reklamácie

5.1       Kupujúci alebo ním poverená osoba sú povinní si tovar prezrieť pri jeho dodaní alebo prevzatí. Zjavné vady tovaru je kupujúci povinný u predávajúceho reklamovať okamžite, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa dodania tovaru.

 

čl. 6

Vyššia moc

6.2       Na základe požiadavky druhej zmluvnej strany, dotknutá strana predloží doklad o existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť (tzv. vis maior).

 

čl. 7

Oprávnené záujmy

7.1       Zmluvné strany sú v záujme naplnenia zmluvy povinné vzájomne spolupracovať a obozretne postupovať v súlade so svojimi oprávnenými záujmami. Sú povinné sa navzájom informovať o všetkých dôležitých okolnostiach týkajúcich sa realizácie zmluvy a na žiadosť druhej strany bezprostredne podať vysvetlenie. Obidve zmluvné strany sú povinné v rámci svojich bežných možností postupovať tak, aby minimalizovali prípadné škody, straty alebo riziká, vyplývajúce z činností  spojených  s plnením zmluvných vzťahov alebo použitím produktov. Každá zo zmluvných strán dôsledne zabezpečí dodržovanie dôvernosti obchodných informácií, ktoré medzi nimi v dôsledku plnenia tejto zmluvy vznikli.

 

čl. 8

Ochrana osobných údajov

8.1       Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplná poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo. Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac Názov firmy, IČO, DIČ. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Zároveň umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad. Tieto údaje chránime spolu s údajmi o Vašich nákupoch pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu.

Aktualizáciu vyššie uvedených údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení. Využívaním internetového obchodu na adrese jurki.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Predávajúcemu. Pokiaľ bude chcieť kupujúci zrušiť svoju registráciu, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zrušená. O vymazaní e-mailovej adresy z databázy bude kupujúci informovaný.

8.2       Pokiaľ kupujúci prejaví svoj súhlas, môže mu predávajúci doručovať emailom a telefonicky obchodné oznámenia s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu.

 

čl. 9

Záverečné ustanovenia

 

Bratislava, dňa 01.01.2024

http://www.jurki.sk/sk/?option=com_content&view=article&id=135&print=1&download=0