Podmienky používania1. Ochrana súkromiaRešpektujeme súkromie každého kto navštívi našu webovú stránku. Spoločnosť JURKI-HAYTON s.r.o. sa dištancuje od výrokov urážajúcich príslušníkov národnostných, etnických, náboženských alebo iných menšín a nezverejňuje materiály, ktoré by priamo alebo nepriamo podnecovali diskrimináciu alebo rasovú nenávisť voči určitému etniku alebo skupine obyvateľstva. Používame technológie ktoré prinášajú čo najefektívnejšiu a pritom bezpečnú prácu ako aj možnosť navštevovať toto webové miesto. Naše webové stránky máte možnosť užívať a prehliadať bez toho, aby ste nám poskytovali akékoľvek informácie týkajúce sa Vašej osoby. Užívateľ privátnej sekcie stránky dáva spoločnosti JURKI-HYTON s.r.o., výslovný súhlas na spracovanie a uchovanie jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári v informačnom systéme spoločnosti JURKI-HAYTON s.r.o. a to dovtedy, pokiaľ bude registrovaným užívateľom. JURKI-HAYTON s.r.o. sa zaväzuje nesprístupniť tretím osobám bez predchádzajúceho výslovného súhlasu užívateľa jeho osobné údaje ako aj údaje.

V prípade, že využijete možnosť opýtať sa nás na veci a záležitosti ktoré Vás zaujímajú, potrebujeme na zaslanie odpovede kontakt na Vás, aby sme mohli na Vami predložené žiadosti a dotazy odpovedať. V príslušnej časti tohto webového miesta je k dispozícii formulár, do ktorého môžete zadať Vašu kontaktnú adresu. Vaše otázky a pripomienky nám pomáhajú predvídať a riešiť problémy týkajúce sa akéhokoľvek tovaru alebo služieb ktoré dodávame a taktiež nám pomáhajú k tomu, aby sme vytvárali produkty a služby vyhovujúce Vašim potrebám.


2. Registrácia používateľa2. 1 Používateľ je povinný vyplniť a odoslať riadne vyplnený registračný formulár vrátane prístupového hesla, pričom sa zaväzuje uviesť do registračného formulára úplné a pravdivé údaje. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo neakceptovať používateľom odoslaný formulár a nesprístupniť mu službu, resp. túto používateľovi kedykoľvek zrušiť v prípade, že používateľ uviedol do registračného formulára neúplné alebo nepravdivé údaje.

2. 2 Prístup k službe je podmienený zadaním správneho prístupového hesla používateľa, zadanie správneho prístupového hesla používateľa je podmienkou každého ďalšieho sprístupnenia služby. Používateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje prístupové heslo, rovnako tak je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoju registráciu. Heslo používateľa je neprenosné, používateľ nie je oprávnený ho sprístupniť tretím osobám, v opačnom prípade v plnom rozsahu znáša škodu, ktorá mu vznikla ich zneužitím. V prípade, že zneužitím hesla vznikla škoda aj poskytovateľovi, prípadne tretej osobe, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu používateľ.


3. Ochrana osobných údajovPoužívateľ týmto dáva poskytovateľovi výslovný súhlas na spracovanie a uchovanie jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári v informačnom systéme poskytovateľa a to dovtedy, pokiaľ bude používateľ registrovaným používateľom služby. Poskytovateľ sa zaväzuje nesprístupniť tretím osobám bez predchádzajúceho výslovného súhlasu používateľa jeho osobné údaje okrem prípadu, ak by bola poskytovateľovi zákonom alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu alebo súdu uložená povinnosť takéto údaje sprístupniť.


4. Pravidlá používania služieb www.jurki.sk4. 1 Používateľ je oprávnený používať službu výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito pravidlami a podmienkami, pokynmi poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a základnými pravidlami slušného správania sa.

4. 2 Používateľ služby sa zaväzuje používať službu výlučne pre vlastné potreby, v žiadnom prípade nie je oprávnený túto v celku alebo v časti ďalej poskytovať tretím osobám.

4. 3 Používateľ služby sa zaväzuje nezasahovať do prevádzky a funkčnosti služby, rovnako tak sa zaväzuje, že sa nepokúsi získať neautorizovaný prístup k nej.

4. 4 Používateľ služby sa zaväzuje, že nebude prostredníctvom nej šíriť informácie a súbory, ktorých šírenie je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokynmi poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a základnými pravidlami slušného správania sa. Za obsah svojich dát a údajov, prenášaných v rámci služby, vrátane informácii a súborov, ktorých prenos prostredníctvom tejto služby používateľ sprostredkoval, tento výlučne zodpovedá, uvedené sa vzťahuje aj na škody, ktorá vznikne prenosom takýchto informácií a súborov poskytovateľovi služby resp. iným osobám.


5. Práva poskytovateľa5. 1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť pravidlá a podmienky.

5. 2 Poskytovateľ si vyhradzuje pravo kedykoľvek zmeniť alebo pozastaviť službu, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia používateľovi.

5. 3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup používateľa k službe.

5. 4 Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitou, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom služby patria poskytovateľovi, prípadne tretím stranám s ktorými má poskytovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné dohody.


6. Pomoc používateľom webovej stránky JURKIRýchle vyhľadávanie - hľadanie kľúčového slova

Hľadanie kľúčového slova - výborný pomocník, ktorý nájdete na každej JURKI webovej stránke. S vyhľadávacím zariadením, môžete vyhľadávanie prispôsobiť presne Vašim potrebám.


Zapojenia

Tieto stránky používajú Macromedia's Shockwave Flash zapojenia pre animované grafiky. Ak váš prehliadač nemá Shockwave Flash, môžete si ho stiahnuť kliknutím na Macromedia linku nižšie. Množstvo dokumentov možno stiahnuť z tejto stránky v PDF formáte Adobe Acrobatu. Bezplatný Adobe Acrobat Reader softvér od Adobe je dostupný kliknutím na Acrobat linku nižšie.


Správca stránky


7. Podmienky a ustanovenia pre www.jurki.skAko návštevník tejto webovej stránky sa zaväzujete dodržiavať nasledujúce podmienky a ustanovenia. Skôr než začnete pracovať, prečítajte si prosím dôkladne nasledovný text.

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na externé webové stránky. Ak budete tieto odkazy nasledovať, externá webová stránka sa môže objaviť na celej obrazovke ( v takomto prípade musíte pre návrat na webovú stránku JURKI použiť tlačidlo "Späť"), alebo sa v niektorých prípadoch môže zobraziť v rámci tejto webovej stránky.

Tam, kde sa externá webová stránka objavuje vo vnútri rámca tejto webovej stránky, ide čisto o uľahčenie navigácie späť k tejto webovej stránke a neznamená žiadnu zodpovednosť za danú externú stránku z našej strany. Tieto odkazy sa poskytujú preto, aby Vám pomohli jednoducho a rýchlo nájsť významné webové stránky, služby a/alebo produkty, ktoré by Vás mohli zaujímať. Záleží len na Vás, či niektoré produkty a/alebo služby dostupné prostredníctvom niektorej z týchto webových stránok využijete alebo nie.

JURKI - HAYTON s.r.o. nezodpovedá za vlastníkov alebo prevádzkovateľov externých webových stránok, za žiadny tovar, alebo služby ktoré ponúkajú, ani za vlastný obsah ich stránok. JURKI - HAYTON s.r.o. rovnako s nikým z nich nevstupuje do žiadnych podmienok, záruk, ďalších vzťahov alebo zastupovaní, ani v súvislosti s nimi neprijíma žiadne záväzky ( vrátane akejkoľvek zodpovednosti vznikajúcej z akéhokoľvek uplatňovania si nároku, že obsah ľubovolnej externej webovej stránky , na ktorú táto webová stránka odkazuje, porušuje práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany).

Všetky informácie alebo oznámenia poskytované na tejto webovej stránke sú všeobecnej povahy a nemali by ste sa na ne spoliehať pri rozhodovaní. JURKI - HAYTON s.r.o. sa snaží zaručiť, aby všetky informácie poskytované na tejto webovej stránke boli v okamihu ich vloženia na webovú stránku správne, ale nezaručuje správnosť týchto informácií. JURKI - HAYTON s.r.o. nezodpovedá za žiadne konanie, ktoré podniknete v závislosti na danej informácii alebo rade, ani za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú utrpíte v dôsledku Vášho konania.

Táto webová stránka obsahuje text, fotografie a ďalší obrazový a zvukový materiál- to všetko je chránené zákonom o ochrane autorských práv alebo inými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Všetky autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva v tomto materiále patria buď spoločnosti JURKI - HAYTON s.r.o., alebo má spoločnosť JURKI - HAYTON s.r.o. na ne licenciu od vlastníka / -ov) týchto práv, takže môže daný materiál používať ako súčasť tejto webovej stránky.

Táto webová stránka taktiež obsahuje obchodné značky, vrátane značky JURKI - HAYTON s.r.o. a loga JURKI - HAYTON s.r.o.. Všetky obchodné značky obsiahnuté na tejto webovej stránke patria spoločnosti JURKI - HAYTON s.r.o., prípadne spoločnosť JURKI - HAYTON s.r.o. vlastní na ich používanie na tejto webovej stránke licenciu od vlastníka/ -ov týchto obchodných značiek.


Môžete:

Je zakázané:

kopírovať ( vytlačením na papier, ukladaním na disk, stiahnutím alebo akýmkoľvek iným spôsobom), distribuovať (vrátane šírenia kópií), rozposielať, upravovať, akokoľvek porušovať alebo inak používať akýkoľvek materiál použitý na tejto webovej stránke, okrem toho, čo je uvedené v odstavci " Môžete". Tieto obmedzenia sa vzťahujú na celky alebo časti materiálu na webovej stránke. z materiálu skopírovaného alebo vytlačeného z webovej stránky odstrániť akékoľvek copyright, obchodnú značku alebo akékoľvek iné označenia duševného vlastníctva obsiahnuté v originálnom materiále, vytvárať odkazy na túto webovú stránku bez nášho výslovného písomného súhlasu. Ak si želáte poskytovať hypertextový alebo iný odkaz na túto webovú stránku, obráťte sa na nás prosím s podrobnosťami o:


JURKI - HAYTON s.r.o. môže časom zmeniť vyššie uvedené podmienky a ustanovenia a odmietnutie zodpovednosti. Prehliadaním tejto webovej stránky súhlasíte, že ste viazaní súčasnými podmienkami a ustanoveniami a odmietnutím zodpovednosti, a mali by ste ich skontrolovať pri každej návšteve tejto webovej stránky.

JURKI - HAYTON s.r.o. môže kedykoľvek zmeniť obsah a formát tejto webovej stránky.

JURKI - HAYTON s.r.o. môže pozastaviť činnosť tejto webovej stránky pri jej údržbe, pri aktualizácii jej obsahu, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.

JURKI - HAYTON s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez oznámenia ukončiť prístup k tejto webovej stránke. Osobné údaje poskytnuté spoločnosti JURKI-HAYTON s.r.o. prostredníctvom tejto webovej stránky budú použité iba v súlade s našimi zásadami o ochrane súkromia. Prečítajte si toto prosím pozorne, než budete pokračovať ďalej. Poskytnutím Vašich osobných údajov zvolíte k ich použitiu podľa našich zásad o ochrane súkromia.

V prípade otázok alebo sťažností sa prosím obráťte na nás e-mailom jurki@jurki.sk

Tieto podmienky a ustanovenia sa riadia a vykladajú podľa práva a v prípade akéhokoľvek sporu vzniknutého v súvislosti s týmito podmienkami a ustanoveniami, alebo akéhokoľvek sporu vzniknutého v súvislosti s webovou stránkou, o zmluve, ujme či v inom spore, budú mať nevýlučnú právomoc súdy.


8. Záverečné ustanovenia7. 1 Práva a povinnosti poskytovateľa a používateľa týmito pravidlami a podmienkami výslovne neupravené sa spravujú platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka

7. 2 Tieto pravidlá a podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 7.4.2005 a platia do ich najbližšej zmeny, ktorú je poskytovateľ oprávnený vykonať v súlade s bodom 5. 1 článku 5.

http://www.jurki.sk/sk/?option=com_content&view=article&id=134&print=1&download=0