JURKI vernostná karta  |  Sieť čerpacích staníc JURKI  |  Pracovné príležitosti  |  Registrácia / Login

Home JURKI pre firmy Zákaznícke stredisko Veľkoobchodné podmienky JURKI-HAYTON s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

JURKI-HAYTON s.r.o., Prístavná 2, 821 09 Bratislava

 

Preambula

 

Spoločnosť JURKI-HAYTON s.r.o. deklaruje cestu náležitého a zodpovedného plnenia svojich  zmluvných  povinností vyplývajúcich jej zo všetkých zmluvných vzťahov, pričom  rovnaký postup pri plnení očakáva aj zo strany svojich zmluvných partnerov. Nakoľko je poctivý hospodársky styk a vzájomná spokojnosť zmluvných strán pre spoločnosť prioritou, ustanovuje spoločnosť JURKI-HAYTON s.r.o. v záujme udržiavania korektných zmluvných vzťahov tieto všeobecné obchodné podmienky:

 

čl. 1

1.1       tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti JURKI-HAYTON s.r.o. upravujú právne vzťahy spoločnosti JURKI-HAYTON s.r.o. Prístavná 2, 821 09 Bratislava, ičo: 31332251, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu bratislava i, odd. Sro, vložka č. 3475/B (ďalej ako „predávajúci“) a jej zákazníkov (ďalej ako „kupujúci“) pri predaji pohonných hmôt a poskytovaní služieb prostredníctvom kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnú súčasť tvoria tieto všeobecné obchodné podmienky. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred znením všeobecných obchodných podmienok. Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej Republiky.

 

čl. 2

Dodanie tovaru

 • Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar podľa INCOTERMS 2000, odovzdať doklady, ktoré sa  na tovar vzťahujú a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k predmetu zmluvy.

 

čl. 3

Kúpna cena a platobné podmienky

 • Kupujúci berie na vedomie, že cena pohonných hmôt je priamo závislá  od aktuálnej svetovej ceny ropy, kurze USD/SKK a EUR/SKK ako i ponuky a dopytu. Kúpna cena je zároveň nepredvídateľná a preto kupujúci berie na vedomie právo predávajúceho kúpnu cenu aktualizovať.
 • Po prevzatí dodávky kupujúcim, predávajúci vyúčtuje kúpnu cenu faktúrou vystavenou na základe dodacieho listu, ktorý musí byť pri dodaní tovaru potvrdený podpisom a paličkovým písmom poverenými osobami zo strany predávajúceho a kupujúceho.
 • Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu určenú predávajúcim v lehote splatnosti. Splatnosť faktúry začína plynúť dňom jej vystavenia. Ak koniec splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň.
 • kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
 • V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je tento povinný zaplatiť  predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 17 p.a. z dlžnej sumy za každý deň, aj začatý deň omeškania kupujúceho.
 • Predávajúci a kupujúci sú oprávnení meniť čísla bankového spojenia prípadne banku, o čom sa zaväzujú v dostatočnom predstihu druhú zmluvnú stranu informovať a zároveň druhú zmluvnú stranu požiadajú o úhradu pohľadávky na nové číslo bankového účtu.

 

 

čl. 4

Zabezpečenie pohľadávok predávajúceho

 • Kupujúci berie na vedomie, že v súčasnej trhovej situácii je potrebné zabezpečiť platobnú schopnosť všetkých subjektov. Z tohto dôvodu je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať zabezpečenie jeho záväzkov, kedykoľvek počas platnosti kúpnej zmluvy, alebo aj pred jej platnosťou a účinnosťou. Toto zabezpečenie môže byť realizované predfaktúrou, bankovou zárukou, Zmenkou, akreditívom, ručením nehnuteľnosťou alebo iným spôsobom na základe dohody zmluvných strán.
 • Kupujúci je povinný v dodatočnom predstihu pred dobou dojednanou na dodanie tovaru odovzdať predávajúcemu doklady preukazujúce, že  zaplatenie kúpnej ceny a jej príslušenstva bolo zabezpečené. ak kupujúci nesplní uvedenú povinnosť, môže predávajúci do doby doručenia potrebných dokladov pozastaviť dodávky tovaru. Zároveň kupujúceho vyzve na splnenie svojich povinností v v lehote 15 dní.
 • Ak kupujúci nezabezpečí zaplatenie kúpnej ceny ani v  lehote 15 dní, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť.

 

čl. 5

Kvalita tovaru

 • Ak nie je v  kúpnej zmluve dohodnuté inak, platí za dojednanú kvalitu príslušné ustanovenia EN a STN, uznávané alebo obvyklé pre dodávky požadovaného druhu tovaru.
 • Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, kvalite a vyhotovení, ktoré určuje kúpna zmluva.

 

čl. 6

zodpovednosť za vady, reklamácie

 • Kupujúci alebo ním poverená osoba sú povinní si tovar prezrieť pri jeho dodaní alebo prevzatí. Zjavné vady tovaru je kupujúci povinný u predávajúceho reklamovať okamžite, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa dodania tovaru.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.
 • Kupujúci je povinný vady tovaru reklamovať u predávajúceho na základe písomného zápisu o reklamácii, ktorého obsahom bude popis vád tovaru, nároky kupujúceho, číslo dodacieho listu a číslo faktúry.

 

čl. 7

Vyššia moc

 • Nepovažuje sa za porušenie kúpnej zmluvy, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nemôže plniť svoje zmluvné povinnosti z dôvodu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v riadnom plnení povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala (napr. živelné pohromy, štrajky, výpadky v dodávkach ropy, zákazy, nariadenia a príkazy vládnej inštitúcie majúcej právomoc nad stranami tejto zmluvy, povstaním, vojnou alebo inými stranami nekontrolovateľnými skutočnosťami).
 • Na základe požiadavky druhej zmluvnej strany, dotknutá strana predloží doklad o existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť (tzv. vis maior).
 • Pokiaľ sa strany písomne nedohodnú inak, zmluvne dohodnuté termíny sa predlžujú o dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť. Ak doba ich trvania presiahne 30 kalendárnych dní, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená písomne odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek negatívnych právnych následkov pre odstupujúcu zmluvnú stranu alebo náhrady škody.

 

čl. 8

Oprávnené záujmy

 • Zmluvné strany sú v záujme naplnenia zmluvy povinné vzájomne spolupracovať a obozretne postupovať v súlade so svojimi oprávnenými záujmami. Sú povinné sa navzájom informovať o všetkých dôležitých okolnostiach týkajúcich sa realizácie zmluvy a na žiadosť druhej strany bezprostredne podať vysvetlenie. Obidve zmluvné strany sú povinné v rámci svojich bežných možností postupovať tak, aby minimalizovali prípadné škody, straty alebo riziká, vyplývajúce z činností  spojených  s plnením zmluvných vzťahov alebo použitím produktov. Každá zo zmluvných strán dôsledne zabezpečí dodržovanie dôvernosti obchodných informácií, ktoré medzi nimi v dôsledku plnenia tejto zmluvy vznikli.

 

čl. 9

Záverečné ustanovenia

 • ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v kúpnej zmluve a týmito všeobecnými podmienkami sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej Republike.
 • Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.01.2009.

 

V Bratislave, 1.1.2012


 
        Vrch stránky
Copyright 2005 JURKI-HAYTON, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 1.3.2022