JURKI vernostná karta  |  Sieť čerpacích staníc JURKI  |  Pracovné príležitosti  |  Registrácia / Login

Home O nás JURKI Nadácia Výročná správa 2015 - JURKI Nadácia

 

 

 

Základné údaje

 

Registračné číslo                                          203/Na-96/654

IČO                                                                31817912

DIČ                                                                2021816335

Názov                                                             JURKI – NADÁCIA

Sídlo                                                               Prístavná 2, 821 09 Bratislava

Zriaďovateľ                                                    JURKI-HAYTON s.r.o.

Deň vzniku                                                     18.4.2002

Deň zápisu                                                     30.4.2002

 

 

Účel Nadácie

 

podpora a pomoc starým občanom a študentom zo sociálne slabších vrstiev obyvateľstva

podpora pri rozvoji športu ,vedy a techniky

podpora kultúry a umenia

pomoc v krízových životných situáciách

pomoc chorým a postihnutým

podpora pri nákupe nového technického vybavenia sociálnych ústavov a zdravotníckych    zariadení                

           

 

Orgány

 

Správna rada                                                

Zuzana Garajová  - predseda

Lea Karácsonyová

Mgr. Lucia Vojtišková

Revízor

Kristína Lojdlová

Správca nadácie

Agáta Krajčová

 

Činnosť vo vzťahu k verejnoprospešnému účelu

Verejnoprospešným účelom nadácie v roku 2015  bola podpora a poskytnutie pomoci chorým, postihnutým a starým občanom,  ktorý  spĺňali kritérium podľa nadačnej listiny.

 

Ročná účtovná závierka

Revízor schválil ročnú účtovnú závierku za rok 2015.

Prílohou je správa revízora.

 

Prehľad príjmov/výnosov/podľa zdrojov a ich pôvodu.

Nadácia nevykazuje žiadne príjmy a výnosy.

 

Prehľad o darcoch , ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje 332 €.

V roku 2015  nadácia nedostala žiadny dar.

 

   

 

 

Príjem z poskytnutých 2 %

Nadácia v roku 2015 mala príjem z poskytnutých 2%  v celkovej hodnote 743,- €.

 

Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na účel,  na ktorý bola nadácia založená, a informáciu, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili :

V roku 2015 schválila správna rada nadácie  poskytnutie finančnej výpomoci v celkovej           výške 1 500,- € .

 

Príspevok bol poskytnutý nasledovne vo výške :

 

     Dávid Marczin              300,- €

     Lukáš Ďurina                200,- €

     Natália Turčinová         200,- €

     Ladislav Václavek         100,- €

     Peter Minarič                300,- €

     Alžbeta Slovenská        200,- €

     Kristián Polgár              200,- €

 

 

Celkové výdavky /náklady/ v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností    nadácie a osobitne výšku výdavkov /nákladov/ na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady podľa § 28 ods.1  a v členení podľa § 28 ods.2 a 3 :

V hodnotenom období boli  výdavky

bankové poplatky       69,-  €

služby                         56,- €

                                                          

Prílohou výročnej správy je aj plán rozpočtu nákladov na rok 2016.          

 

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom  období :

V hodnotenom období nenastali žiadne zmeny v zložení  správnej rady.

 

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou listinou ustanovený: 

Za výkon funkcie správcu nadácie ani iného orgánu  nebola vyplatená žiadna odmena.                                                                                  

                                                                                    

Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch  nadačných fondov:

Žiadna činnosť nebola vykonávaná. Nadácia nemala vytvorený nadačný fond.

 

Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada :

Žiadne.

 

                                                                                  

                                                                                              Agáta Krajčová

Bratislava 27.4.2016                                                             správca nadácie

 

Výročnú správu JURKI-Nadácie za rok 2015

nájdete TU:/JurkiUserFiles/file/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1%20spr%C3%A1va%20JURKI%20-Nad%C3%A1cia%202015.pdf


 
        Vrch stránky
Copyright 2005 JURKI-HAYTON, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 1.3.2022